Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang
Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập